DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ ZE ŚRODKÓW KFS


 • DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ ZE ŚRODKÓW KFS

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem utworzenia KFS jest zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy, a także zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

  W poszczególnych województwach uruchomiono środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników MMŚP.

   

   

  Dzięki temu masz możliwość realizacji szkolenia akredytowanego kursu coachingu: „Akademia Coachingu Biznesowego ACC” za darmo!

  Dofinansowanie ze środków KFS przeznaczone jest na finansowanie kształcenia ustawicznego mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych bądź prowadzące do przekwalifikowania zawodowego (mającego na celu zdobycie uprawnień do wykonywania określonego zawodu).

  Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

   • wszystkie osoby (bez względu na wiek) mające status pracownika bądź pracodawcy
   • przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikro-przedsiębiorstwa), które zatrudniają min. 1 pracownika
   • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.
  • Rodzaj umowy o pracę, jak również wymiar czasu pracy nie mają znaczenia (może to być zarówno pełny, 1/2 bądź 1/8 etatu).
  • Dofinansowanie dla mikro-przedsiębiorstw (zatrudniających do 10 pracowników) stanowi 100% wartości usługi szkoleniowej.
  • Dofinansowanie dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 10 pracowników) wynosi 80% wartości usługi szkoleniowej.
  • Wsparcie udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis.

  Kto udziela dofinansowania?

  • dofinansowania udzielają Powiatowe Urzędy Pracy właściwe dla miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorcy, który ubiega się o dofinansowanie
  • Powiatowe Urzędy Pracy udzielają wszelkich informacji, przyjmują i rozpatrują złożone wnioski, wydają decyzje dotyczące uzyskania dofinansowania w ramach KFS, a także podpisują umowy z osobami, które takie dofinansowanie otrzymają.

  Jak otrzymać dofinansowanie?

  1. Pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalność wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
  2. Wnioski o przyznanie środków z KFS rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpływu.
  3. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany o tym czy wniosek został przyjęty do realizacji.
  4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, odmowa jest uzasadniana.
   W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawcy zostanie wyznaczony co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.
   W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest umowa o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach KFS.
  5. Pracodawca, który otrzyma środki KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, będzie musiał podpisać z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron.

  Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostaje do dyspozycji pracodawcy.

  Chętnie udzielimy wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o dofinansowanie ze środków KFS.